Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresem https://www.velowino.pl/ udostępniony jest przez Administratora na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Administratora:

 1. numer telefonu: +48 728 758 263.
 2. adres e-mail: tomasz@velowino.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1. Definicje

 1. Portal – portal internetowy działający pod adresem https://www.velowino.pl/.
 2. Administrator – Business Solutions TOMASZ STEINMETZ z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Doktora Jana Piltza 29/55, 30-392 Kraków, NIP: 8792574234, REGON: 385944406.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Portalu oraz usług świadczonych przez Administratora, w tym Imprezy turystycznej.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Portalu.
 5. Ogłoszenie – przygotowane przez Administratora ogłoszenie dotyczące oferty Imprezy turystycznej stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
 6. Impreza turystyczna – impreza turystyczna organizowana przez Administratora na rzecz Użytkownika zgodnie z Ogłoszeniem zamieszczonym na Portalu.
 7. Rezerwacja – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika o zamiarze zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej.
 8. Opłata rezerwacyjna – opłata o charakterze zaliczki wnoszona przez Użytkownika na zasadach określonych Regulaminem, podlegająca zaliczeniu na poczet wynagrodzenia z tytułu Imprezy turystycznej, której wniesienie warunkuje zawarcie Umowy.
 9. Umowa – umowa o udział imprezie turystycznej zawierana za pośrednictwem Portalu.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Administrator przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywania i przetwarzanie przez Administratora danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Administrator może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 7. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora polegają w szczególności na:
  1. umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do oferty, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych na stronach Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  2. umożliwieniu Użytkownikowi dokonania rezerwacji w celu zawarcia Umowy.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
  2. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
  3. dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

§4. Rezerwacje

 1. W celu rozpoczęcia procesu rezerwacji Użytkownik wybiera interesującą go Imprezę turystyczną zgodnie z wariantami dostępnymi na Portalu oraz wypełnia dedykowany formularz rezerwacyjny i przesyła go do Administratora.
 2. Po przeprowadzeniu przez Użytkownika czynności opisanych w ust. 1, Administrator przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość zawierającą warunki Imprezy turystycznej oraz fakturę obejmującą Opłatę rezerwacyjną.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty rezerwacyjnej w terminie 10 dni roboczych od momentu otrzymania faktury.
 4. Opłata rezerwacyjna wynosi 30% łącznej ceny Imprezy turystycznej.
 5. Za moment wniesienia Opłaty rezerwacyjnej uznaje się zaksięgowanie płatności na rachunku bankowym Administratora.
 6. W momencie uiszczenia przez Użytkownika Opłaty rezerwacyjnej dochodzi do zawarcia Umowy zgodnie z warunkami rezerwacji.
 7. Brak wniesienia Opłaty rezerwacyjnej w terminie lub wniesienie jej w niepełnej wysokości skutkuje anulowaniem rezerwacji.
 8. Użytkownik reguluje pozostałą cenę Imprezy turystycznej na podstawie faktury końcowej przesłanej na jego adres poczty elektronicznej przez Administratora najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej.
 9. Brak uregulowania pełnej ceny Imprezy turystycznej na podstawie faktury, o której mowa w ust. 8 skutkuje rozwiązaniem Umowy oraz przepadkiem na rzecz Administratora Opłaty rezerwacyjnej wniesionej przez Użytkownika.

§5. Anulowanie lub zmiana rezerwacji

 1. Użytkownik posiada prawo do bezpłatnej zmiany lub anulowania rezerwacji najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej. Opłata rezerwacyjna w przypadku anulowania rezerwacji podlega zwrotowi na rzecz Użytkownika. W przypadku zmiany terminu rezerwacji Opłata rezerwacyjna ulega przeniesieniu na poczet nowej rezerwacji.
 2. Zmiana lub anulowanie rezerwacji w terminie późniejszym niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem Imprezy turystycznej skutkuje przepadkiem na rzecz Administratora wniesionej Opłaty rezerwacyjnej co oznacza, iż w przypadku zmiany rezerwacji na inny termin Użytkownik jest zobowiązany do ponownego wniesienia Opłaty rezerwacyjnej.
 3. W celu zmiany terminu rezerwacji Użytkownik kontaktuje się z Administratorem drogą elektroniczną.

§6. Metody płatności

 1. Administrator przyjmuje płatności przelewem tradycyjnym na jego rachunek bankowy:

 1. o numerze 64 1090 2590 0000 0001 4474 0014 prowadzony przez Santander Bank Polska S.A.
 2. Użytkownik chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest zgłosić ten fakt najpóźniej w momencie dokonywania rezerwacji.

§7. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi, który dokonał rezerwacji w związku z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zwarcia umowy (uprawnienie, o którym mowa w art. 27 wskazanej ustawy).
 2. Zmiana lub anulowanie rezerwacji możliwa jest wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

§8. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Użytkowników wynikające z ich działań na Portalu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzone przez Użytkowników na Portalu i nie odpowiada za czynności dokonane przez Użytkownika, które przyczyniły się do powstania jakiejkolwiek szkody w odniesieniu do tego Użytkownika bądź osób trzecich albo też uniemożliwiły albo utrudniły świadczenie usług przez Administratora.
 3. Administrator nie odpowiada za treść stron internetowych oraz za ewentualne szkody poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie w związku z dostępem do stron internetowych, do których może nastąpić przekierowanie poprzez odnośniki dostępne na Portalu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Portalu oraz szkody poniesione przez Użytkownika z tego tytułu, jeżeli zostały spowodowane działaniem siły wyższej, której nie dało się przewidzieć, a w przypadku, gdy wystąpienie siły wyższej było do przewidzenia – gdy nie dało się zapobiec skutkom jej wystąpienia.
 5. Ryzyko związane z używaniem, użytkowaniem, posiadaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi Użytkownik. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Użytkowników lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.

§9. Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Administratora usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres tomasz@biketrip.pl.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Administrator wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych w terminie nie dłuższym niż 7 dni.
 3. Reklamację rozpatruje Administrator w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji lub uzupełnienia reklamacji przez Użytkownika zgodnie z ust. 2.

§10. Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na stronach Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy), a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Administratora. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Administratora skutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Administratora na stronach Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Administratora:

 1. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 2. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na stronach Portalu treści,
 3. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Administrator powiadomi na Portalu na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy związali się z Administratorem umową podczas obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Administrator zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Administratora lub osób trzecich związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu będą rozwiązywane w pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu w terminie 2 miesięcy od momentu jego zaistnienia, zostanie on poddany pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według siedziby Administratora, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego konsument może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Usługobiorca będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 lipca 2021 r.